Cookieverklaring Merin

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 november 2020. 

See English version below.

Download hier de PDF cookieverklaring Merin in Nederlands
Download here the PDF cookie statement Merin in English

Inhoud

1.       Inleiding
1.1     Noodzakelijk/functioneel
1.2   Analytisch
1.3   Marketing/tracking
1.4   Overig

1.    Inleiding

Dit is de cookieverklaring van Merin. Hierin tref je informatie welke betrekking heeft op de cookies die Merin (eventueel) plaatst op jouw apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, smartphones, tablets en laptops.

Merin maakt gebruik van cookies om je als bezoeker een optimale dienstverlening en gebruikservaring te bieden. Merin zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen via de cookiebanner. 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie verzamelt, verschilt per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot de werking van de website, of gegevens die een ‘profiel’ van bezoekers kunnen vormen voor analysedoeleinden.

Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om analytische cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing cookies.

Hieronder bieden we je een overzicht van de cookies die door Merin geplaatst worden. Alle cookies zijn gecategoriseerd op basis van de functie. Deze cookies worden weergegeven met de termijnen die door de cookies zelf gebruikt wordt.

1.1 Noodzakelijk/functioneel

Noodzakelijke en functionele cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te laten werken. Denk bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder zie je een overzicht met de noodzakelijke en functionele cookies die Merin plaatst. Ook wordt de opslagperiode weergegeven. 

Cookie

Doel

Opslagperiode

cache-sprite-plyr

Het verbeteren van de reactietijd tussen de bezoeker en de site.

Aanhoudend

CONCRETES

Registreert of de bezoeker is ingelogd, hierdoor kunnen bepaalde delen van de site alleen toegankelijk zijn op het moment dat de bezoeker inlogt.

Sessie

Rc:a

Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots. Hierdoor blijven rapporten op de site geldig.

Aanhoudend

Rc:b

Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots.

Sessie

Rc:c

Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots .

Sessie

Rc:d

Maakt onderscheid tussen menselijke bezoekers en bots.

Aanhoudend

1.2 Analytisch

Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om in kaart te brengen hoe de website van Merin functioneert, en waar verbeteringen mogelijk zijn. Door het gebruik van analytische cookies kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte wijze laadt.

Hieronder tref je een overzicht van de analytische cookies op de site van Merin en wat de functies zijn van deze cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven. 

Cookie

Doel

Opslagperiode

_ga

Creëert een unieke ID voor de bezoeker om te kijken hoe de bezoeker de site gebruikt.

2 jaar

_gat

Wordt gebruikt door Google Analytics om meerdere bezoekers te krijgen.

1 dag

_gid

Creëert een unieke ID voor de bezoeker om te kijken hoe de bezoeker de site gebruikt.

1 dag

_hjAbsoluteSessiononlnProgress

Creëert een unieke ID voor de bezoeker om te kijken hoe vaak de website door verschillende bezoekers wordt bezocht.

1 dag

_hjid

Creëert een unieke ID voor de bezoeker om gegevens van het gedrag van de bezoeker te bewaren voor statistieke doeleinden.

1 jaar

_hijd

Creëert een unieke ID voor de bezoeker om gegevens van het gedrag van de bezoeker te bewaren voor statistieke doeleinden.

Aanhoudend

_hjInludedInPagevieuwSample

Bepaalt of het bezoekgedrag in een bepaalde statistische tijdelijke aanduiding geplaatst moet worden.

1 dag

_hjInludedInPagevieuwSample

Bepaalt of het bezoekgedrag in een bepaalde statistische tijdelijke aanduiding geplaatst moet worden.

Aanhoudend

collect

Wordt gebruikt om gegevens naar Google te verzenden. Analyses over het apparaat van de bezoeker en het gedrag. Volgt de bezoeker over andere toestellen en marktkanalen

Sessie

TawkConnectionTime

Zorgt ervoor dat de bezoeker herkend wordt om de chatbox functie te optimaliseren.

Sessie

Wat betreft het gebruik van Google Analytics, zouden wij graag nog een aantal punten willen aanstippen. Allereerst is het zo dat wij Google Analytics op een privacy vriendelijke manier toepassen. Dit betekent dat wij de volgende zaken hebben geregeld:

-          We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;

-          Het delen van gegevens met derden gebeurt te allen tijde geanonimiseerd binnen Google Analytics;

-          We maken geen gebruik van andere Google diensten via Google Analytics cookies.

De informatie wordt verzameld en vervolgens getransporteerd naar Google LLC in de Verenigde staten van Amerika (en aldaar opgeslagen op servers van Google). Aangezien in deze situatie de betrokken persoonsgegevens worden overdragen aan een organisatie buiten de EER, zullen we ervoorzorgen dat passende maatregelen worden genomen om een adequaat niveau van bescherming van jouw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In het algemeen zullen we de standaard contractsbepalingen (zoals goedgekeurd door de Europese Commissie) aangaan met de ontvanger. Voor meer informatie over de gegevensverwerking in het kader van Google Analytics: lees  Google's privacybeleid, evenals het privacybeleid van Google Analytics

Wilt u ervoor zorgen dat Google Analytics cookies niet op uw apparaten geplaatst worden bij het bezoeken van onze website? Download en installeer dan de Google Anaytics Opt-out Browser Add-on

1.3 Marketing/tracking

Marketing cookies worden gebruikt om gericht advertenties te tonen aan bezoekers van Merin, en op andere manieren commerciële doeleinden na te streven. Wanneer je een term zoekt welke te maken heeft met Merin, kun je een advertentie van Merin te zien krijgen. Deze advertentie kan ook verschijnen op basis van jouw internetgedrag. Daarnaast worden hier ook de cookies weergegeven die gebruikt worden door sociale media (advertenties tonen).

Hieronder tref je een overzicht van de marketing cookies waar Merin gebruik van maakt en wat de functies van deze cookies zijn. Ook wordt de opslagperiode weergegeven. 

Cookie

Doel

Opslagperiode

_fbp

Wordt gebruikt door Facebook om een serie van reclame of geadverteerde producten te kunnen versturen.

3 maanden

_gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met adverteer efficiëntie op verschillende websites.

3 maanden

ads/ga-audiences

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk klanten worden opnieuw in te schakelen.

Sessie

fr

Wordt gebruikt door Facebook om een serie van reclame of geadverteerde producten te kunnen versturen.

3 maanden

IDE

Gebruikt door Google DoubleClick om te kijken op welke advertenties, links de bezoeker op de website drukt om de efficiëntie van de reclame te pijlen.

1 jaar

NID

Creëert een unieke ID voor de bezoeker voor doelgerichte reclame.

6 maanden

Test_cookie

Wordt gebruikt om te checken of de browser cookies ondersteund.

1 dag

Tr

Wordt gebruikt door Facebook om een serie van reclame of geadverteerde producten te kunnen versturen.

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert in te schatten hoe lang het gebruikersverbod op pagina's met geïntegreerde YouTube-video’s is.

179 dagen

YSC

Registreert een ID om statistieken bij te houden welke video’s de bezoeker heeft gezien.

Sessie

1.4 Overig

Cookie

Doel

Opslagperiode

     

Plyr

Essentieel voor het implementeren van video-inhoud op de website.

aanhoudend

Ss

Essentieel voor de functionaliteit van de chatbox functie.

Sessie

 

Heb je nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens. Meer weten over onze privacywerkwijze? Bekijk dan ook https://merin.nl/privacyverklaring

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Postbus 94186 I 1090 GD I Amsterdam

KvK Nr.  33186563

Onze Data Privacy Officer: Weroen Ramautar, eveneens te bereiken via privacy@merin.nl.

 

-----------------------------------------

Cookie Statement Merin

Index

1.       Introduction
1.1     Necessary/ functional
1.2   Analytical
1.3   Marketing/ Tracking
1.4   Other

1.    Introduction

This is Merin's cookie statement. Here you will find information related to the cookies that Merin (possibly) places on your devices. These can be devices such as computers, smartphones, tablets and laptops.

Merin uses cookies to offer you as a visitor an optimal service and user experience. Merin will request permission for the use of certain cookies with the cookie banner.

What are cookies?

Cookies are small text files that are placed on a PC, mobile phone or tablet by an internet page. These text files collect certain information. What data a cookie collects differs per type of cookie. This can be data related to the operation of the website, or data that can form a "profile" of visitors for analysis purposes.

There are three different types of cookies, each of which has its own function. This concerns analytical cookies, necessary/functional cookies and marketing cookies.

Below we offer you an overview of the cookies that are (possibly) placed by Merin. All cookies are categorized based on their functions. These cookies are displayed with the terms used by the cookies themselves.

1.1 Necessary/functional

Necessary and functional cookies are used to make certain functions of the website work properly. Consider, for example, the pop-up for the cookie banner. Below you will find an overview of the necessary and functional cookies that Merin places. The storage period is also displayed.

Cookie

Doel

Storage period

cache-sprite-plyr

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor’s browser.

Persistent

CONCRETE5

Registers whether the user is logged in. This allows the website owner to make parts of the website in accessible, based on the u ser's log-in status.

Session

Rc:a

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.

Persistent

Rc:b

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Session

Rc:c

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Session

Rc:d

This cookie is used to distinguish between humans and bots.

Persistent

1.2 Analytical

Analytical cookies keep track of visitor usage of the website. These data are only intended to map out how the Merin website functions, and where improvements are possible. For example, by using analytical cookies we can track whether a page of the website loads correctly.

Below you will find an overview of the analytical cookies on the Merin site and what the functions of these cookies are. The storage period is also displayed.

Cookie

Doel

Storage period

_ga

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 years

_gat

Used by Google Analytics to throttle request rates.

1 day

_gid

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 day

_hjAbsoluteSessiononlnProgress

This cookie is used to count how many times a website has been visited by different visitors- this is done by assigning the visitor an ID, so the visitor does not get registered twice.

1 day

_hjid

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behavior for statistical purposes.

1 year

_hijd

Sets a unique ID for the session. This allows the website to obtain data on visitor behavior for statistical purposes.

Persistent

_hjInludedInPagevieuwSample

Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.

1 day

_hjInludedInPagevieuwSample

Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder.

Persistent

collect

Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels.

Session

TawkConnectionTime

Allows the website to recognize the visitor, in order to optimize the chat-box functionality.

Session

Regarding the use of Google Analytics, we would like to make a few more points. First of all, we apply Google Analytics in a privacy-friendly way. This means that we have arranged the following matters:

-          We have entered into a processor agreement with Google;

-          Sharing data with third parties is always done anonymously within Google Analytics;

-          We do not use other Google services via Google Analytics cookies.

The information is collected and then transferred to Google LLC in the United States of America (and stored there on Google servers). As in this situation the personal data concerned is transferred to an organization outside the EEA, we will ensure that appropriate measures are taken to warrant an adequate level of protection of your personal data in accordance with the applicable data protection law. In general, we will enter into standard contractual terms (as approved by the European Commission) with the recipient. For more information about data processing in the context of Google Analytics: read Google's privacy policy, as well as the privacy policy of Google Analytics.

Do you want to ensure that Google Analytics cookies are not placed on your devices when you visit our website? Then download and install the Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

1.3 Marketing/ Tracking

Marketing cookies are used to show targeted advertisements to Merin visitors and to pursue commercial purposes in other ways. When you search for a term that has to do with Merin, you may see an advertisement from Merin. This ad may also appear based on your internet behavior. In addition, the cookies used by social media are also displayed here (showing advertisements).

Below you will find an overview of the marketing cookies that Merin uses and what their functions are. The storage period is also displayed.

Cookie

Doel

Storage period

_fbp

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

_gcl_au

Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services.

3 months

ads/ga-audiences

Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behavior across websites.

Session

fr

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

3 months

IDE

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

1 year

NID

Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads.

6 months

Test_cookie

Used to check if the u ser's browser supports cookies.

1 day

Tr

Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.

Session

VISITOR_INFO1_LIVE

Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 days

YSC

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Session

yt-remote-cast-installed

Stores the user's video player preferences when using an embedded YouTube video.

Session

yt-remote-connected-devices

Stores the user's video player preferences when using an embedded YouTube video.

Persistent

yt-remote-device-id

Stores the user's video player preferences when using an embedded YouTube video.

Persistent

yt-remote-fast-check-period

Stores the user's video player preferences when using an embedded YouTube video.

Session

yt-remote-session-app

Stores the user's video player preferences when using an embedded YouTube video.

Session

yt-remote-session-name

Stores the user's video player preferences when using an embedded YouTube video.

Session

1.4 Other

Cookie

Doel

Storage period

     

Plyr

Necessary for the implementation of video-content on the website.

Persistent

Ss

Necessary for the functionality of the website’s chat-box function.

Session

 

Do you have any questions about our cookie policy? Please feel free to contact us using the details below. Would you like to know more about our privacy practices? Then check out https://merin.nl/privacyverklaring.

Privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Mailbox 94186 I 1090 GD I Amsterdam

Chamber of Commerce no.  33186563

Our Data Privacy Officer: Weroen Ramautar, can also be reached via privacy@merin.nl.

 ​​​​​

Ik huur al bij Merin

Een storing of serviceverzoek doorgeven


Een goede klantbeleving leidt tot klanttevredenheid. Het serviceteam helpt daarom huurders in het hele traject van melding tot oplossing. Zit het even tegen? Dan communiceren we dat ook.

 

24/7

Bereikbaar

Ik wil huren bij Merin

Informatie en tips over het huren van kantoorruimtes


Ben je op zoek naar een nieuwe kantoorruimte en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ons lead team helpt je graag verder.

Gelijk antwoord?

Misschien staat uw vraag wel tussen de
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
indigo.jpg

Recensies

Bekijk alle Google Reviews