Privacyverklaring Merin

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 10 juni 2021. 

See English version below.

Download hier de PDF Privacyverklaring Merin in Nederlands
Download here the PDF Privacy Statement Merin in English

Inhoud

1.      Inleiding Merin Privacyverklaring
2.      Categorieën persoonsgegevens
3.      Grondslag en doel voor gegevensverwerking
4.      Periode van opslag
5.      Ontvangers van persoonsgegevens
6.      Beveiliging
7.      Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
a.      Recht op inzage (artikel 15 AVG)
b.      Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
c.       Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)
d.      Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)
e.      Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens
f.       Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)​​​​​​​
8.      Plichten

 

1.    Inleiding Merin Privacyverklaring

Merin neemt jouw privacy serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, bewaren en gebruiken (gezamenlijk het ‘verwerken’ van persoonsgegevens genoemd), en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken. We raden je aan dit document aandachtig door te nemen.

Volledigheidshalve: deze privacyverklaring is niet van toepassing op werknemers van Merin of sollicitanten. Op hen is de interne privacyverklaring respectievelijk ‘de privacyverklaring voor sollicitanten’ van toepassing.

Wat doet Merin precies? Wij richten ons op het verkrijgen, exploiteren, ontwikkelen, verkopen van, beleggen in en verhuren van kantoren en bedrijfsruimten in Nederland. In het kader van onze dienstverlening, is het voor ons nodig om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Hierin kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot persoonsgegevens die wij van jou verwerken.

Alle artikelen in deze privacyverklaring zijn opgesteld met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) in het achterhoofd. Deze Europese privacywetgeving is sinds 25 mei 2018 van toepassing in Nederland en de overige EU lidstaten. Internationaal staat deze wetgeving bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Heb je twijfels of vragen over de verwerking van gegevens door Merin? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Postbus 94186 I 1090 GD I Amsterdam

KvK Nr.  33186563

Om onze transparante werkwijze kracht bij te zetten, hebben wij een Data Protection Officer (DPO) aangesteld. Onze DPO: Weroen Ramautar, te bereiken via privacy@merin.nl.

 

2.    Categorieën persoonsgegevens

Om onze bezoekers, klanten en partners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is het voor ons noodzakelijk om bepaalde gegevens te verzamelen verwerken, waaronder persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. De persoonsgegevens die wij (over het algemeen) verwerken zijn:

-          Voor- en achternaam;

-          (Bedrijfs-)adres;

-          Bankgegevens;

-          (Persoonlijk) e-mailadres (let op: op grond van de AVG kan het zijn dat bepaalde bedrijfse-mailadressen worden aangemerkt als persoonlijk e-mailadres. Denk aan het e-mailadres janssen@bedrijf.nl).

In het kader van onze activiteiten kunnen de categorieën waar wij persoonsgegevens voor verzamelen in ieder geval als volgt worden gedefinieerd:

·         Vertegenwoordigers, contactpersonen en/of andere werknemers van onze huidige en voormalige contractpartners, waaronder (zakelijke) huurders, leveranciers en andere zakenpartners en van gelieerde ondernemingen;

·         Huurders met een eenmanszaak of vennootschap onder firma;

Vertegenwoordigers, contactpersonen en/of andere werknemers van onze huidige en voormalige adviseurs, consultants en dienstverleners.

Wij verwerken en bewaren uitsluitend gegevens die rechtstreeks aan ons zijn verstrekt, of waarvan bij opgave ondubbelzinnig is gebleken dat ze worden opgegeven voor verwerking door Merin.

3.    Grondslag en doelen voor gegevensverwerking

Op grond van de AVG wetgeving zijn wij verplicht rechtmatige grondslagen te hebben voor het verwerken van persoonsgegevens. In het geval van Merin zijn deze grondslagen (in algemene zin) als volgt te definiëren: deze zien op het verwerken van persoonsgegevens op basis van toestemming, het uitvoeren van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Eveneens conform AVG, omschrijven wij duidelijk voor welke ‘verwerkingsdoeleinden’ de persoonsgegevens bestemd zijn. Wat zijn dan precies ‘verwerkingsdoeleinden’? Dit zijn de doelen, ook wel de redenen, waarvoor persoonsgegevens worden verzameld.

Hieronder geven wij aan voor welke verwerkingsdoeleinden Merin jouw persoonsgegevens verzamelt. Steeds geven we uitleg over de gegevens die gebruikt worden voor dit doel en wat de juridische grondslag is. De bewaartermijnen van deze gegevens worden vervolgens beschreven onder 4, Periode van opslag.

Volledigheidshalve: Wanneer je persoonsgegevens aan ons verstrekt van iemand anders dan jouzelf, bijvoorbeeld van de juridisch vertegenwoordiger van het bedrijf waarvoor je werkt of van collega’s, verzoeken wij je om aan die persoon een kopie van deze privacyverklaring te verstrekken voordat je zijn/haar persoonsgegevens aan Merin doorgeeft.

Hieronder worden de verwerkingsdoelen steeds weergegeven onder een categorie. Direct vragen over de verwerkingsdoelen? Neem dan contact met ons op via privacy@merin.nl.

Categorie: Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

1.       Financiële administratie
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, Functietitel, Contactgegevens waaronder mede begrepen telefoonnummer en e-mailadres, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo en/of gegevens over betalingsachterstanden.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten  op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om onze belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; voor communicatieve-, commerciële en administratieve doeleinden).

2.       Facturatie
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf), ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsvoering te kunnen uitoefenen en facturen te kunnen opmaken, behandelen en administreren).

3.       Relatiebeheer
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer, KVK-nummer, vestigingsadres. In enkele gevallen verwerken wij gegevens in het kader van tevredenheidsonderzoeken (naam, email adres).

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst of (indien de klant een zakelijke klant betreft) ons gerechtvaardigd belang (het kunnen initiëren, onderhouden en bijhouden van de klantrelatie en om de bijbehorende administratie, correspondentie en relatiebeheeractiviteiten te kunnen verrichten).

4.       Algemene dienstverlening: het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties, contacten met consultants, (juridisch) adviseurs, leveranciers, aannemers- en onderhoudsbedrijven
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, Contactgegevens, Dossiergegevens, Financiële gegevens (voor het uitkeren of beoordelen van zogenoemde ‘finders fee’), Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf); wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht, fiscale verplichtingen en verplichting rondom het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten  op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om onze belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; voor communicatieve-, commerciële en administratieve doeleinden en voor marketingdoeleinden).

5.       Sluiten en uitvoeren van de huurovereenkomsten
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, bedrijfsnaam (werkgever), functie/titel en zakelijke contactgegevens (e-mail, telefoonnummer etc.), kopie paspoort (zonder BSN en foto), bij eenmanszaken/particuliere huurders: Naam, adres, kopie paspoort, handtekening, bedrijfsnaam, functie/titel, factuuradres (indien anders dan adres), bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), betaalgegevens, informatie omtrent huurachterstanden/ openstaand saldo, KvK-nummer, btw-nummer.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering overeenkomst (bij eenmanszaken en particuliere huur), Wettelijke verplichtingen (waaronder onze administratie- en bewaarplicht); ons gerechtvaardigd belang (om onze reguliere bedrijfsactiviteiten op een juiste en effectieve wijze te kunnen uitvoeren; om onze dienstverlening te kunnen verrichten en verbeteren, om onze belangen te behartigen, bijvoorbeeld tijdens een geschil of juridische procedure; om fraude, oplichting of ander onrechtmatig gedrag tegen te gaan; voor communicatieve-, commerciële en administratieve doeleinden).

Categorie: Website(s) van Merin

6.       Contactformulier op website Merin (https://merin.nl/)
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Bericht, Wel/geen huurder.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Gerechtvaardigd belang (om met je te kunnen communiceren, om de vragen, klachten of verzoeken die je via het contactformulier indient te kunnen behandelen en opvolgen).

7.       Cookies, geplaatst via https://merin.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: IP-adres, locatiegegevens, statistische en geaggregeerde gegevens over surfgedrag en websitebezoek (scroll- en klikgedrag).

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Gerechtvaardigd belang: Toestemming (voor het gebruik van analytische cookies, middels de cookiebanner op de website) en gerechtvaardigd belang (om onze website goed te laten functioneren, om inzicht te verkrijgen in het websitebezoek, om de bezoekers van onze website te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij onze website gebruiken. Dit helpt ons om onze website te verbeteren en om bezoekers sneller en gemakkelijker te laten vinden wat ze nodig hebben).

Let op: Met betrekking tot cookies conformeren wij ons aan zowel de AVG als de Nederlandse cookiewet (Telecommunicatiewet artikel 11.7A). Dit betekent dat uitgebreidere informatie over cookies gegeven wordt in een apart document: onze cookieverklaring. Hierin geven wij eveneens duidelijke informatie over ons gebruik van Google Analytics.

Categorie: Merin Service App

8.       Gebruik en goede werking van de Merin Service App (het via deze App verwerken van serviceverzoeken van huurders, en ook analyseren/verbeteren dienstverlening Merin)
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Naam, Gebruikersnaam, Contactgegevens, Omschrijving van de storing of andere melding, Locatiegegevens, Foto met betrekking tot de storing of andere melding.

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: Uitvoering overeenkomst (de huurovereenkomst of de overeenkomst ten aanzien van de app) en ons gerechtvaardigd belang (om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn bij de afhandeling van storingen en andere meldingen via de app en om onze dienstverlening te analyseren en verbeteren).

Categorie: Slimme meter

9.       Meten van verbruiksdata conform de wettelijke richtlijnen en in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA)
Voor dit verwerkingsdoel verzamelen wij de volgende gegevens: Informatie aangaande verbruiksdata zoals bepaald in de huurovereenkomst

De grondslagen voor verwerking in het kader van dit doel: toestemming, en ook wettelijke verplichting.

4.    Periode van opslag

Voor alle verwerkingsdoelen die hierboven zijn beschreven, gelden ook opslagtermijnen. Het is immers prettig om precies te weten voor welke periode wij beschikken over bepaalde gegeven, voordat deze gegevens verwijderd worden. Per verwerkingsdoel geven we hieronder weer wat de opslagperiode is:

Categorie: Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie

1.       Financiële administratie

De gegevens voor dit doel blijven tien (10) jaar bewaard na het opstellen van de documentatie. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.

2.       Facturatie

De gegevens voor dit doel blijven tien (10) jaar bewaard na het opstellen van de documentatie. Dit tenzij een langere opslagperiode nodig is in verband met wettelijke verplichtingen, verjaringstermijnen en/of een te verwachten juridisch geschil.

3.       Relatiebeheer

Voor dit doel blijven gegevens vijf (5) jaar na het eindigen van een klantrelatie bewaard, tenzij langer nodig is in verband met een juridische procedure. De termijn van vijf (5) jaar is in dit kader ook gekoppeld aan de mogelijkheid dat een eventuele relatie weer/nog klant wordt bij Merin.

4.       Algemene dienstverlening: het aangaan en uitvoeren van zakelijke relaties, contacten met consultants, (juridisch) adviseurs, leveranciers, aannemers- en onderhoudsbedrijven

Voor dit doel blijven gegevens vijf (5) jaar na het eindigen van een klantrelatie bewaard, tenzij langer nodig is in verband met een juridische procedure.

5.       Sluiten en uitvoeren van de huurovereenkomsten

Vijf (5) jaar na de beëindiging van de overeenkomst (in geval de overeenkomst is gesloten met de betrokkene zelf. In sommige gevallen kan Merin de persoonsgegevens langer bewaren, namelijk als Merin hiertoe wettelijk verplicht is of als zij andere gerechtvaardigde redenen heeft om de persoonsgegevens langer te bewaren.

Categorie: Website(s) van Merin

6.       Contactformulier op website Merin (https://merin.nl/)

Na het invoeren van een contactformulier op de website, bewaren wij de gegevens voor een periode die afhangt van de aard van het contactverzoek. Bij eventuele zakelijke relaties worden gegevens bijvoorbeeld in ons CRM Systeem geplaatst. Bij een enkele vraag, verwijderen wij deze gegevens drie (3) maanden na het ontvangen van het verzoek. Indien wij uw gegevens in ons CRM Systeem invoeren, bewaren we deze gegevens voor de duur van maximaal twee (2) jaar, indien er geen zakelijke relatie volgt.

 7.       Cookies, geplaatst via https://merin.nl/ (Lees onze cookieverklaring voor uitgebreide informatie)

Alle informatie met betrekking tot cookies wordt uitgebreid toegelicht in onze cookieverklaring. Hierin geven wij eveneens duidelijke informatie over ons gebruik van Google Analytics.

Categorie: Merin Service App

8.       Gebruik en goede werking van de Merin Service App (het via deze App verwerken van serviceverzoeken van huurders, en ook analyseren/verbeteren dienstverlening Merin)

Wij bewaren gegevens voor de applicatie tot 2 jaar nadat u het gebruik beëindigd heeft. Informatie die slechts van toepassing is op een bepaalde klacht, wordt verwijderd na afhandeling van deze klacht.

Categorie: Slimme meter

9.       Meten van verbruiksdata conform de wettelijke richtlijnen en in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking door Overige Diensten Aanbieders (ODA)

Deze informatie wordt verwijderd na het beëindigen van de huurovereenkomst.

5.    Ontvangers van persoonsgegevens

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Merin heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt en/of omdat Merin jouw gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn bijvoorbeeld (online) makelaars. De volgende (persoons)gegevens kunnen van die voornoemde andere partijen zijn verkregen: naam contactpersoon binnen het bedrijf, zijn/haar telefoonnummer en zijn/haar e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden als waarvoor jij de persoonsgegevens aan de andere partij hebt verstrekt.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens soms met geselecteerde derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, overeenkomst of reglement. Merin kan persoonsgegevens doorgeven aan:

-     Dienstverleners, zoals IT-dienstverleners, softwareaanbieders, marketingbureaus en online makelaars

-    Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Merin, zoals leveranciers, nutsbedrijven, aannemers, architecten, interieurbouwers en stylisten

-    Externe adviseurs, zoals juridisch adviseurs, accountants, banken, verzekeraars, experts en incassobureaus

-          Aan Merin gelieerde ondernemingen, zoals bijvoorbeeld Smart Office.

-          Partijen die betrokken zijn bij een eventuele verkoop van vastgoed in het bezit van Merin.

In sommige gevallen zijn wij (wettelijk) verplicht om bepaalde persoonsgegevens met derden te delen. Bijvoorbeeld als wij betrokken zijn bij een juridische procedure, een (wettelijke) verplichting moeten naleven, gehoor moeten geven aan een rechterlijke uitspraak of aan instructies van een verzekeraar of overheidsinstantie (zoals de Autoriteit Persoonsgegevens). Een ander voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Doorgifte aan derde land of internationale organisatie

In sommige gevallen worden jouw (persoons)gegevens doorgegeven aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij brengen jouw persoonsgegevens uitsluitend buiten de EER in de volgende situaties: hierbij gaat het om de dienstverlening vanuit Google Analytics. Lees hierover meer in onze cookieverklaring. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de EER, zal Merin ervoor zorgen dat er in deze gevallen passende maatregelen worden genomen om jouw persoonsgegevens te bescherming in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij zullen hiervoor (zo nodig en waar mogelijk) gebruik maken van de EU Model Clauses om jouw persoonsgegevens te beschermen. Je kunt ons verzoeken een kopie te verstrekken van de passende waarborgen die zijn genomen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Merin mogelijk toestemming aan jou vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

6.    Beveiliging

Het inzien van persoonsgegevens is alleen mogelijk voor degenen die hiertoe bevoegd zijn binnen Merin. Persoonsgegevens, zowel digitaal als fysiek, worden te allen tijde streng beveiligd.

Merin neemt strenge maatregelen in acht bij het beschermen van uw persoonsgegeven. Zowel digitaal als op fysieke wijze. Zo zijn al onze apparaten beveiligd met een wachtwoord en/of vingerafdrukscan en/of gezichtsherkenning. Hierbij gaat het om apparaten als (mobiele) telefoons, laptops, tablets en computers. Tevens zijn USB sticks waarmee informatie wordt vervoerd beveiligd. 

Voor de website of digitale toegezonden gegevens maakt Merin gebruik van Firewalls, virusscanners en een periodieke back-up. Uiteraard worden bij de back-up geen gegevens meegenomen waarvan de bewaartermijn verlopen is. Wachtwoorden voor systemen worden periodiek gewijzigd en e-mails worden periodiek opgeschoond.

Voor fysieke gegevens worden deze in een afgesloten archiefkast, binnen een afgesloten kantoor bewaard. Het pand waarin het kantoor zich bevindt is tevens voorzien van een alarm installatie.

7.    Jouw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Hieronder worden de rechten weergegeven waarvan je gebruik kunt maken met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Hierbij geven wij zo gedetailleerd mogelijk aan op welke wijze gebruik kan worden gemaakt van het betreffende recht.

a.       Recht op inzage (artikel 15 AVG)

Je hebt altijd het recht om de door Merin verwerkte en opgeslagen gegevens in te zien. Om gebruik te maken van dit recht kun je een e-mail met jouw verzoek sturen aan: privacy@merin.nl.   

b.      Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)

Indien de door Merin bewaarde gegevens onjuist blijken, heb je het recht om deze gegevens te laten rectificeren. Merin zal dan de huidige incorrecte gegevens vervangen met de juiste gegevens.

c.       Recht op overdracht van gegevens (artikel 20 AVG)

Je hebt het recht om persoonsgegevens te laten overdragen door Merin aan een soortgelijke partij. Hiermee wordt bedoeld een partij die grofweg dezelfde diensten aanbiedt en uitvoert als Merin.

d.      Recht op het wissen van gegevens (artikel 17 AVG)

In bepaalde gevallen kun je aan Merin verzoeken om gegevens te laten verwijderen. Hiertoe heb je de mogelijkheid met het recht op vergetelheid. Hieronder tref je een lijst met situaties waarin Merin jouw gegevens dient te verwijderen:

-          Indien de door Merin verwerkte gegevens niet meer nodig zijn voor het verwerkingsdoel.

-          Indien de toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens door jou wordt ingetrokken. Bijvoorbeeld door middel van de ‘uitschrijf button’ op de Merin nieuwsbrief.

-          Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens. In geval van direct marketing heeft u altijd een absoluut recht om bezwaar aan te tekenen. Op het moment dat jouw belangen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zwaarder wegen dan die van Merin, heb je een relatief recht. Het wissen van de gegevens zal dan alleen geschieden indien aangetoond is dat jouw belangen zwaarder wegen dan die van Merin.

-          Indien Merin gegevens onrechtmatig verwerkt, heeft u een directe mogelijkheid om de gegevens door Merin te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens. 

-          Indien er een wettelijk bewaartermijn is overschreden is Merin verplicht om de verwerkte persoonsgegevens te verwijderen.

-          Indien je als betrokkene jonger bent dan 16 jaar en voor de verwerking van de persoonsgegevens geen toestemming van een ouder dan wel voogd is toegekend. In dit geval zal Merin onmiddellijk jouw persoonsgegevens verwijderen.

Het is mogelijk dat er uitzonderingen zijn op het recht op vergetelheid. Voor meer informatie kun je de volgende pagina raadplegen.

e.      Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Op het moment dat je van mening bent dat Merin niet op een gedegen wijze omgaat met jouw persoonsgegevens, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen via deze link. De Autoriteit Persoonsgegevens zal jouw klacht verder afhandelen.

f.        Recht op stop van gegevensverbruik, bezwaar (artikel 21 AVG)

Je hebt te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen m.b.t. gegevensverwerking. Zeker in het geval van ‘direct marketing’.

Verder wijzen we je op de volgende rechten:

·         Recht van beperking van (een deel van) de verwerking: onder voorwaarden heb je het recht om van Merin de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt kortgezegd in dat Merin de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”.

Je kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Merin de gegevens niet langer nodig heeft terwijl deze nog wel nodig zijn voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

·         Intrekking van toestemming: je hebt dit recht voor zover wij van jou gegevens verwerken op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen Verwerken. Het kan zijn dat Merin je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Gebruik maken van bovenstaande rechten?

In de meeste gevallen is een e-mail aan onze DPO via privacy@merin.nl genoeg om gebruik te maken van de voornoemde rechten. Indien wij twijfelen over de geldigheid van jouw identiteit kunnen wij andere maatregelen instellen om deze te achterhalen. Bijvoorbeeld doordat er aan jou verzocht wordt om een kopie van jouw identiteitsbewijs aan ons te leveren. Dit gebeurt altijd op de manier zoals voorgeschreven door de Rijksoverheid. In de meeste gevallen zal een minder ingrijpende wijze van identiteitsbewijs volstaan. Het gebruik maken van de genoemde rechten is kosteloos; behoudens misbruik.

We wijzen je er graag op de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Merin niet aan een bepaald verzoek gehoor kan geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan maken we dit uiteraard gemotiveerd aan je kenbaar.

8.    Plichten

Merin verwerkt gegevens altijd op grond van een gerechtvaardigd belang. Persoonsgegevens worden nimmer doorverkocht aan een derde partij.

Gegevens welke wij noodzakelijk achten om te verzamelen, zijn minimaal benodigd om onze diensten naar behoren uit te voeren. Indien deze gegevens niet aan Merin worden verstrekt, is het niet mogelijk om de diensten adequaat uit te voeren.

Indien het noodzakelijk blijkt om gegevens te delen met enig derde partij, met inachtneming van artikel 5, zal hiervoor altijd toestemming worden gevraagd. Dit kan door middel van wijzigingen in de privacyverklaring van Merin of door de directe vraag van toestemming.

Tevens behoud Merin zich het recht om gegevens te openbaren, indien dit wettelijk vereist is of Merin dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridische procedure. Dit zal tevens het geval zijn wanneer het gaat over eigendomsrechten of algemene bescherming van Merin. Hierbij wordt waarborging van uw privacy te allen tijde in acht genomen. 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging of een relevante wijziging van de bedrijfsvoering van Merin. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Wijzigingen worden aan jou bekendgemaakt, door toezending van het aangepaste privacyverklaring of via onze website. De actuele versie van deze privacyverklaring is altijd te vinden via: https://merin.nl/privacyverklaring.

Merin kan jouw persoonsgegevens - onder voorwaarden - verwerken voor doeleinden die nog niet vermeld staan in deze privacyverklaring. In dat geval zal Merin daarover contact met jou opnemen alvorens zij jouw gegevens gebruikt voor deze nieuwe doeleinden, om je op te hoogte te stellen van de wijzigingen in onze privacyverklaring en om je de kans te bieden verwerking voor die nieuwe doeleinden te weigeren.

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Postbus 94186 I 1090 GD I Amsterdam

KvK Nr.  33186563

Onze Data Privacy Officer: Weroen Ramautar, eveneens te bereiken via privacy@merin.nl.

​​​​​​​​​​​​​​

-------------------------------------------------

 

Privacy Statement Merin

Index

1.      Introduction Merin Privacy Statement
​​​​​​​
2.      Categories of personal data
3.      Basis and purposes for data processing
4.      Period of storage
5.      Recipients of personal data
6.      Security
7.      Your rights with regard to your personal data
a. Right of access (Article 15 GDPR)​​​​​​​
b. Right to rectification (Article 16 GDPR)​​​​​​​
c. Right to data portability (Article 20 GDPR)​​​​​​​
d. Right to erasure of data (Article 17 GDPR)​​​​​​​
e. Right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority​​​​​​​
f. Right to stop data usage, objection (Article 21 GDPR)​​​​​​​
8.      Duties

1.    Introduction Merin privacy statement

Merin takes your privacy seriously and will process and use information about you (the data subject) in a secure manner. In this privacy statement, we explain to you which personal data we collect, store and use (collectively referred to as ‘processing’ personal data), and for what purpose we do this. In addition, you can read in this privacy statement about your rights with regard to the personal data that we process about you. We recommend that you read this document carefully.

For the sake of completeness: this privacy statement does not apply to employees of Merin or applicants. The internal privacy statement or "the privacy statement for applicants" applies to them.

What exactly does Merin do? We focus on acquiring, operating, developing, selling, investing in and renting out offices and industrial premises in the Netherlands. In the context of our services, it is necessary for us to process certain personal data. In this we qualify as controller with regard to personal data that we process about you.

All articles in this privacy statement have been drawn up with the applicable General Data Protection Regulation (the GDPR) in mind. This European privacy legislation has been applicable in the Netherlands and the other EU member states since 25 May 2018.

Do you have doubts or questions about the processing of data by Merin? Please feel free to contact us using the details below.

privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Mailbox 94186 I 1090 GD I Amsterdam

Chamber of Commerce no. 33186563

To reinforce our transparent working method, we have appointed a Data Protection Officers (DPO). Our DPO: Weroen Ramautar, can be reached via privacy@merin.nl.

2.    Categories of personal data

In order to provide our visitors, customers and partners with the best possible support, it is necessary for us to collect certain data, including personal data. Personal data is data that can be traced back to a natural person. The personal data that we (generally) process are:

-                      First and last name;

-                      (Company) Address;

-                      Bank details;

-                      (Personal) e-mail address (note: on the basis of the GDPR, certain company e-mail addresses may be regarded as a personal e-mail address. Think of the e-mail address janssen@bedrijf.nl).

In the context of our activities, the categories for which we collect personal data can in any case be defined as follows:

·         Representatives, contacts and/or other employees of our current and former contract partners, including (corporate) tenants, suppliers, other business partners and affiliates;

·         Tenants with a sole proprietorship or general partnership;

Representatives, contacts and/or other employees of our current and former advisers, consultants and service providers.

We only process and store data that has been provided to us directly, or of which it has unambiguously been stated on submission that they are provided for processing by Merin.

3.    Basis and purposes for data processing

On the basis of the GDPR legislation, we are obliged to have lawful bases for processing personal data. In the case of Merin, these bases can be defined (in a general sense) as follows: they relate to the processing of personal data on the basis of consent, the performance of an agreement or to comply with a legal obligation.

Also, in accordance with GDPR, we clearly describe for which ‘processing purposes’ the personal data are intended. What exactly are ‘processing purposes’? These are the purposes, also known as the reasons, for which personal data is collected.

Below we indicate for which processing purposes Merin collects your personal data. We always explain the data used for this purpose and what the legal basis is. The retention periods of this data are subsequently described under 4, Period of storage.

For the sake of completeness: When you provide us with personal data from someone other than yourself, for example from the legal representative of the company you work for or from colleagues, we request that you provide that person with a copy of this privacy statement before submitting his/her personal data to Merin.

Below, the processing goals are listed under a category. Do you have direct questions about the processing goals? Please contact us via privacy@merin.nl.

Category: Services, customer management and financial administration

1.       Financial administration
For this processing purpose we collect the following data: Name, Job title, Contact details including telephone number and e-mail address, Invoice address, Bank details (Name of bank/IBAN/BIC), Outstanding balance and/or data on payment arrears.

The bases for processing in the context of this purpose: Performance of the agreement (in case the agreement has been concluded with the data subject himself); legal obligations (including our administration and retention obligations, tax obligations and obligations regarding the preparation of annual accounts and annual reports); our legitimate interest (to be able to perform our regular business activities correctly and effectively; to be able to provide and improve our services, to represent our interests, for example during a dispute or legal procedure; to prevent fraud, swindling or other unlawful behavior; for communication, commercial and administrative purposes).

2.       Invoicing
For this processing purpose we collect the following data: Company name, Invoice address, Chamber of Commerce number, VAT number, Customer number, Telephone number, E-mail address.

The bases for processing in the context of this purpose: Execution of the agreement (if the agreement has been concluded with the data subject himself), our legitimate interest (to be able to conduct our regular business operations and to prepare, process and administer invoices).

3.       Relationship management
For this processing purpose we collect the following data: Name, E-mail address, Order history, Telephone number, Chamber of Commerce number, business address. In some cases, we process data in the context of satisfaction surveys (name, email address).

The bases for processing in the context of this purpose: Performance of the agreement or (if the customer is a business customer) our legitimate interest (being able to initiate, maintain the customer relationship and to be able to perform the associated administration, correspondence and relationship management activities).

4.       General services: entering into and executing business relationships, contacts with consultants, (legal) advisers, suppliers, contractors and maintenance companies.
For this processing purpose, we collect the following data: Name, Contact data, File data, Financial data (for the payment or assessment of so-called "finder’s fee"), data necessary to provide the service and data generated during the service.

The bases for processing in the context of this purpose: Performance of the agreement (in case the agreement has been concluded with the data subject himself); legal obligations (including our administration and retention obligations, tax obligations and obligations regarding the preparation of annual accounts and annual reports); our legitimate interest (to be able to perform our regular business activities in a correct and effective manner; to be able to provide and improve our services, to represent our interests, for example during a dispute or legal procedure; to prevent fraud, swindling or other unlawful behavior; for communication, commercial and administrative purposes and for marketing purposes).

5.       Conclusion and execution of the rental agreements
For this processing purpose we collect the following data: Name, company name (employer), position/title and business contact details (e-mail, telephone number, etc.), copy of passport (without BSN and photo), for sole proprietorships/private tenants: Name, address , copy of passport, signature, company name, position/title, invoice address (if different from address), bank details (name of bank/IBAN/BIC), payment details, information about rent arrears/outstanding balance, Chamber of Commerce number, VAT number.

The bases for processing in the context of this purpose: Performance of an agreement (for sole proprietorships and private rental), Legal obligations (including our administration and retention obligations) our legitimate interest (to be able to perform our regular business activities in a correct and effective manner; to be able to provide and improve our services, to represent our interests, for example during a dispute or legal procedure; to prevent fraud, swindling or other unlawful behavior; for communication, commercial and administrative purposes).

Category: Website(s) of Merin

6.       Contact form on the Merin website (https://merin.nl/)
For this processing purpose we collect the following data: Name, E-mail address, Telephone number, Message, Yes/no tenant.

The grounds for processing in the context of this purpose: Legitimate interest (to be able to communicate with you, to handle and follow up on the questions, complaints or requests that you submit via the contact form).

7.       Cookies, placed via https://merin.nl/ (Read https://merin.nl/cookies for detailed information)
For this processing purpose, we collect the following data: IP address, location data, statistical and aggregated data about surfing behavior and website visits (scroll and click behavior).

The grounds for processing in the context of this purpose: Legitimate interest: Consent (for the use of analytical cookies, via the cookie banner on the website) and legitimate interest (for our website to function properly, to gain insight into the website visit, to recognize the visitors to our website, count the number of visitors and determine how they use our website (this helps us to improve our website and to allow visitors to find what they need faster and easier).

Note: With regard to cookies, we comply with both the GDPR and the Dutch cookie law (Telecommunications Act article 11.7A). This means that more detailed information about cookies is provided in a separate document: https://merin.nl/cookies. In this we also provide clear information about our use of Google Analytics.

Category: Merin Service App

8.       Use and proper functioning of the Merin Service App (processing service requests from tenants via this app, and also analyzing/improving Merin services)
For this processing purpose, we collect the following data: Name, Username, Contact details, Description of the malfunction or other report, Location data, Photo related to the malfunction or other report.

The bases for processing in the context of this purpose: Execution of the agreement (the rental agreement or the agreement with regard to the app) and our legitimate interest (to provide you with the best possible service in dealing with malfunctions and other reports via the app and to analyze and improve our services).

Category: Smart meter

9.       Measurement of consumption data in accordance with legal guidelines and in accordance with the Code of Conduct for Processing by Other Service Providers (ODA)
For this processing purpose, we collect the following data: Information regarding consumption data as stipulated in the rental agreement.

The grounds for processing in the context of this purpose: consent, and also legal obligation.

4.    Period of storage

Storage periods also apply to all processing purposes described above. After all, it is nice to know exactly for which period we store certain data before this data is deleted. Below we indicate the storage period for each processing purpose:

Category: Services, customer management and financial administration

1.       Financial administration

The data for this purpose is retained for ten (10) years after the preparation of the documentation. This unless a longer storage period is necessary in connection with legal obligations, limitation periods and/or an expected legal dispute.

2.       Invoicing

The data for this purpose is retained for ten (10) years after the preparation of the documentation. This unless a longer storage period is necessary in connection with legal obligations, limitation periods and/ or an expected legal dispute.

3.       Relationship management

For this purpose, data will be kept for five (5) years after the end of a customer relationship, unless longer is necessary in connection with legal proceedings. In this context, the term of five (5) years is also linked to the possibility that a possible customer becomes/still a customer of Merin.

4.       General services: entering into and executing business relationships, contacts with consultants, (legal) advisers, suppliers, contractors and maintenance companies.

For this purpose, data will be kept for five (5) years after the end of a customer relationship, unless longer is necessary in connection with legal proceedings.

5.       Conclusion and execution of the lease agreements

Five (5) years after the termination of the agreement (in case the agreement has been concluded with the data subject himself/herself). In some cases, Merin may keep the personal data longer, namely if Merin is legally obliged to do so or if it has other justified reasons for the longer to keep.

Category: Website (s) of Merin

6.       Contact form on the Merin website (https://merin.nl/)

After entering a contact form on the website, we keep the data for a period that depends on the nature of the contact request. For example, data is placed in our CRM System for any business relations. With a single question, we will delete this data three (3) months after receiving the request. If we enter your data into our CRM System, we will keep this data for a maximum period of two (2) years, if no business relationship follows.

7.       Cookies, placed via https://merin.nl/ (Read https://merin.nl/cookieverklaring for detailed information)

All information regarding cookies is extensively explained in our Cookie Statement. In this we also provide clear information about our use of Google Analytics.

Category: Merin Service App

8.       Use and proper functioning of the Merin Service App (processing service requests from tenants via this app, and also analyzing/improving Merin services)

We store data for the application for up to 2 years after you have stopped using it. Information that only applies to a specific complaint will be deleted after handling this complaint.

Category: Smart meter

9.       Measurement of consumption data in accordance with legal guidelines and in accordance with the Code of Conduct for Processing by Other Service Providers (ODA)

This information will be deleted after termination of the lease.

5.    Recipients of personal data

How do we obtain your personal data?

Merin has information of you because you have provided us with information and/or because Merin has obtained your information from other parties. Those other parties are, for example, (online) brokers. The following (personal) data may have been obtained from the aforementioned other parties: name of contact person within the company, his/her telephone number and his/her e-mail address. We process this personal data for the same purposes for which you provided the personal data to the other party.

Recipients of the personal data

We sometimes share your personal data with selected third parties, this is the case if it is necessary for the implementation of the purposes described above, or is required by law, agreement or regulations. Merin can pass on personal data to:

-                      Service providers, such as IT service providers, software providers, marketing agencies and online brokers;

-                      Parties that are involved in the implementation or fulfillment of an agreement between you and Merin, such as suppliers, utility companies, contractors, architects, interior builders and stylists;

-                      External advisors, such as legal advisers, accountants, banks, insurers, experts and collection agencies;

-                      Companies affiliated with Merin, such as Smart Office;

-                      Parties involved in a possible sale of real estate owned by Merin.

In some cases, we are (legally) obliged to share certain personal data with third parties. For example, if we are involved in legal proceedings, must comply with a (legal) obligation, must comply with a court decision or instructions from an insurer or government agency (such as the Dutch Data Protection Authority). Another example of this is that the police request (personal) data from us in the context of an investigation. In such a case, we must cooperate and are therefore obliged to provide this information.

Furthermore, we will not provide the information you provide to other parties, unless this is legally required and permitted.

Transfer to third country or international organization

In some cases, your (personal) data will be passed on to recipients located outside the European Economic Area (EEA). We only transfer your personal data outside the EEA in the following situations: this concerns the services provided by Google Analytics. [Read more about this in https://merin.nl/cookies. Because privacy protection regulations may not offer the same protection there as within the EEA, Merin will ensure that appropriate measures are taken in these cases to protect your personal data in accordance with applicable law. We will use the EU Model Clauses (if necessary and where possible) to protect your personal data. You can request us to provide a copy of the appropriate safeguards that have been taken. If that is not possible, Merin may request permission from you to transfer your (personal) data to countries without an adequate level of protection. You can withdraw this permission at any time.

6.    Security

Viewing personal data is only possible for those who are authorized to do so within Merin. Personal data, both digital and physical, is strictly secured at all times.

Merin takes strict measures to protect your personal data. Both digitally and physically. For example, all our devices are protected with a password and/or fingerprint scan and/or facial recognition. This concerns devices such as (mobile) telephones, laptops, tablets and computers. USB sticks with which information is transported are also secured.

Merin uses firewalls, virus scanners and a periodic backup for the website or digital data sent. Naturally, no data is included in the backup if the retention period has expired. Passwords for systems are changed periodically and e-mails are periodically cleaned.

For physical data, these are kept in a locked filing cabinet within a locked office. The building in which the office is located is also equipped with an alarm system.

7.    Your rights with regard to your personal data

Below are the rights that you can exercise with regard to your personal data. We hereby indicate in as much detail as possible how the relevant right can be used.

a. Right of access (Article 15 GDPR)

You always have the right to view the data processed and stored by Merin. To exercise this right, you can send an email with your request to: privacy@merin.nl.

b. Right to rectification (Article 16 GDPR)

You have the right to rectify any data stored by Merin that turns out to be incorrect. Merin will then replace the current incorrect data with the correct data.

c. Right to data portability (Article 20 GDPR)

You have the right to have personal data transferred by Merin to a similar party. This refers to a party that offers and performs roughly the same services as Merin.

d. Right to erasure of data (Article 17 GDPR)

In certain cases, you can request Merin to have data removed. You have the option to do so with the right to erasure (right to be forgotten). Below you will find a list of situations in which Merin must delete your data:

-                      If the data processed by Merin is no longer necessary for the processing purpose.

-                      If the consent for the use of the personal data is withdrawn by you. For example, by means of the "unsubscribe button" on the Merin newsletter.

-                      If you object to the processing of your data. In case of direct marketing, you always have the absolute right to object. When your interests with regard to the processing of personal data outweigh those of Merin, you have a relative right. The data will then only be deleted if it has been demonstrated that your interests outweigh those of Merin.

-                      If Merin processes data unlawfully, you have a direct option to have the data removed by Merin. This is the case, for example, if there is no legal basis for the processing of personal data.

-                      If a legal retention period has been exceeded, Merin is obliged to delete the processed personal data.

-                      If you as a data subject are younger than 16 years of age and no consent from a parent or guardian has been granted for the processing of the personal data. In this case, Merin will immediately delete your personal data.

There may be exceptions to the right to erasure. For more information you can consult the next page.

e. Right to submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority

As soon as you believe that Merin does not properly handle your personal data, you always have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. You can do this via this link (as of 9 November 2020, there is only a Dutch version available). The Dutch Data Protection Authority further deal with your complaint.

f. Right to stop data usage, objection (Article 21 GDPR)

You have the right to object at any time with regard to data processing. Certainly, in the case of "direct marketing".

We also point out the following rights:

•         Right to limit (part of) the processing: under certain conditions you have the right to obtain from Merin the limitation of the processing of your personal data. In short, this means that Merin temporarily “freezes” the processing of the data. You can invoke this right in four situations: (1) pending the assessment of a correction request, (2) if data should actually be deleted but you do not wish to be deleted, (3) if Merin no longer needs the data while it is are still necessary for (the preparation for) a lawsuit and (4) pending the assessment of an objection.

•         Withdrawal of consent: you have this right insofar as we process your data on the basis of your consent. You have the right to withdraw your consent at any time. This has no consequences for the past, but it does mean that we may no longer process this data. As a result, Merin may no longer be able to provide you with certain services.

Make use of the above rights?

In most cases, an email to our DPO via privacy@merin.nl is enough to exercise the aforementioned rights. If we are unsure of your identity, we have several ways to verify your identity. For example, because you are requested to provide us with a copy of your proof of identity. This is always done in the manner prescribed by the national government. In most cases, a less invasive means of proof of identity will suffice. The use of the mentioned rights is free of charge; except when abused.

We would like to point out that the rights described above are not absolute rights. There may be circumstances that prevent Merin from complying with a particular request. We will always assess each request on its own merits. If we cannot comply with a specific request, we will of course inform you of this with the reasons.

8.    Duties

Merin always processes data on the basis of a legitimate interest. Personal data will never be resold to a third party.

Information that we consider necessary to collect is at least required to perform our services properly. If this information is not provided to Merin, it will not be possible to perform the services adequately.

If it proves necessary to share data with any third party, with due observance of Article 5, permission will always be requested. This can be done by means of changes to Merin's privacy statement or by direct request for permission.

Merin also reserves the right to disclose data if this is required by law or if Merin deems this justified in order to comply with legal proceedings. This will also be the case when it comes to property rights or general protection of Merin. Your privacy is always taken into account.

Can this privacy statement be changed?

This privacy statement can be changed, for example as a result of a change in law or a relevant change in Merin's business operations. We therefore advise you to regularly read the privacy statement for any changes. Changes will be notified to you, by sending the amended privacy statement or via our website. The current version of this privacy statement can always be found at: https://merin.nl/privacy.

Merin can - under certain conditions - process your personal data for purposes that are not yet stated in this privacy statement. In that case, Merin will contact you before using your data for these new purposes, to inform you of the changes to our privacy statement and to offer you the opportunity to refuse processing for those new purposes.

Do you have any questions about our privacy statement? Please feel free to contact us using the details below.

Privacy@merin.nl

Hogehilweg 8 | 1101 CC | Amsterdam

Mailbox 94186 I 1090 GD I Amsterdam

Chamber of Commerce no.  33186563

Our Data Privacy Officer: Weroen Ramautar, can also be reached via privacy@merin.nl.

Ik huur al bij Merin

Een storing of serviceverzoek doorgeven


Een goede klantbeleving leidt tot klanttevredenheid. Het serviceteam helpt daarom huurders in het hele traject van melding tot oplossing. Zit het even tegen? Dan communiceren we dat ook.

 

24/7

Bereikbaar

Ik wil huren bij Merin

Informatie en tips over het huren van kantoorruimtes


Ben je op zoek naar een nieuwe kantoorruimte en ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Ons lead team helpt je graag verder.

Gelijk antwoord?

Misschien staat uw vraag wel tussen de
veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen
indigo.jpg

Recensies

Bekijk alle Google Reviews